KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
„Twój Potencjał”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE „Twój Potencjał. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Jaśle, ul. Floriańska 18.  Kontakt do administratora twoj.potencjal.jaslo@interia.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego [projektu].
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania publicznego [projektu].
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacjizadań statutowych Stowarzyszenia czyli przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wzmacnianie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 9. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO – realizacja projektów w, których Pani/Pan uczestniczy
 10. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu], podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania publicznego [projektu], podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego [projektu], zewnętrznemu biuru rachunkowemu (obsłudze kadrowo-płacowa).
 12. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 13.  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 14.  Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach realizacji zadania publicznego.
 16. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 17. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.