Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Jaśle obejmuje wsparciem dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat z terenu miasta Jasła, z rodzin doświadczających trudności, będących w kryzysie. W zakresie funkcji opiekuńczej placówka ma na celu wsparcie rodziców w zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz służy wsparciu działań edukacyjnych, wychowawczych.

Placówka w tym zakresie zapewnia dziecku:

  1. opiekę i wychowanie; 
  2. pomoc w nauce- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
  3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

W zakresie funkcji specjalistycznej placówka ma za zadanie wspierać dzieci w ich rozwoju fizycznym, psychicznym oraz wspomagać dziecko i jego rodzinę w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

W tym zakresie placówka:

  1. organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia z zakresu arteterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, zajęcia sportowe i taneczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
  2. realizuje indywidualne programy dostosowane do potrzeb i adekwatnego do etapu rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka. 

Usługi świadczone przez placówkę są bezpłatne.

Założenia:

  1. Placówka dostępna jest przez 5 dni tygodniu ( 5 godzin dziennie – 14.00 – 19.00)
  2. W placówce prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, specjalistyczne
  3. Każde dziecko korzysta z posiłku
  4. W placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców/ opiekunów prawnych.