Dotacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

Świadczenia są realizowane od lutego –grudnia 2020r. na zlecenie Miasta Jasła – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach realizacji zadania w zakresie pracy z rodziną o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Stowarzyszenie oferuje pomoc specjalistyczną dla mieszkańców miasta Jasła w zakresie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego:
  • psychologicznego;
  • logopedycznego;
  • dietetycznego;
  • psychologicznego dla dzieci;
 • terapii:
  • indywidualnej;
  • rodzinnej;
  • mediacji;
 • organizacji usług dla rodzin z dziećmi w tym opiekuńczych i specjalistycznych; 
 • pomocy prawnej ;
 • grup wsparcia.                      

Dotacja Urząd Miasta Jasła

Stowarzyszenie oferuje pomoc specjalistyczną dla mieszkańców miasta Jasła w zakresie:

 • udzielanie poradnictwa prawnego 
 • prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
 • udzielanie konsultacji wychowawczych przez pedagoga 

Zadania finansowane są od lutego 2020- grudnia 2020 roku ze środków Miasta Jasła w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Twój Potencjał”  zadania na rzecz Miasta Jasła z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Wsparcia.