Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wzmacnianie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, w tym edukacyjne, terapeutyczne, mediacyjne, interwencyjne, psychologiczne, prawne, socjalne, które prowadzą do poprawy jakości życia osób, rodzin i społeczności lokalnych oraz kształtują aktywną postawę i zdrowy styl życia.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie „Twój potencjał”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu jasielskiego i Miasta Jasła,
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Jaśle, ul. Baczyńskiego 20a.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczątki o treści ustalonej przez Zarząd.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych.

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania.

 

§ 7

 

Cele działalności Stowarzyszenia:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:
 • 1 Podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób po 50 r. ż., osób bezdomnych, osób do 30 r. ż pozostających bez zatrudnienia.
 • 2 Aktywne włączanie osób starszych i niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe, w tym upowszechnienie pracy opiekuna osób starszych.
 • 3 Zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i zależnym przyjaznych form opieki i form aktywnego spędzania czasu.
 • 4 Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie pracy wolontarystycznej, pracy asystenta osoby niepełnosprawnej i asystenta rodziny.
 • 5 Podnoszenie potencjału społecznego i zawodowego zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności.
 • 6 Upowszechnienie pracy animatorów społecznych w środowisku lokalnym.
 • 7 Podnoszenie kompetencji osób zawodowo i społecznie pracujących z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie ochrony danych osobowych tych osób, pozyskiwania środków na realizację projektów.

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami:
 • Zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych, psychologicznych, prawnych, mediacyjnych, socjalnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin.
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia.
 • Podnoszenie świadomości osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności osób i rodzin w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z uzależnień.
 • Podnoszenie kompetencji osób zawodowo i społecznie pracujących z osobami uzależnionymi i wspóluzależnionymi i członkami ich rodzin.
 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:
 • Kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych.
 • Zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych, mediacyjnych, socjalnych i prawnych dla rodzin patologicznych lub zagrożonych wystąpieniem patologii.
 • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zjawisk patologicznych.
 • Podnoszenie umiejętności społecznych osób w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych ze zjawiskami patologicznymi.
 • Podnoszenie kompetencji osób zawodowo i społecznie pracujących z osobami i środowiskami zagrożonymi występowaniem zjawisk patologicznych.
 1. Wzmacnianie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji:
  • Zwiększenie dostępności do konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.
  • Zwiększenie dostępności do edukacji dotyczącej wzmocnienia kompetencji opiekuńczo – wychowawczej rodzin.
  • Zwiększenie dostępności do kultury, sportu i rekreacji dla rodzin.
  • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej
  • Zapobieganie występowaniu dysfunkcji w rodzinach.
  • Wsparcie na rzecz rodzin w kryzysie i zagrożonym kryzysem.
  • Rozwój działań profilaktycznych prowadzonych na rzecz rodziny.
  • Podnoszenie kompetencji osób zawodowo i społecznie pracujących z rodzinami.

 

 1. Wzmocnienie poczucia wartości i kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
 • 1. Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego
 • 2. Zwiększenie dostępności do zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi
 • 3. Zwiększenie dostępności do zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach przejawiających problemy natury opiekuńczo-wychowawczych
 • 4. Podnoszenie kompetencji osób zawodowo i społecznie pracujących z dziećmi i młodzieżą i ich rodzinami.
 • 5. Zwiększenie dostępności do aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinie przejawiającej problemy w szczególności wychowującej sie w rodzinie z problemem alkoholowym.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przygotowywanie i realizowanie programów i projektów.
 2. Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną, edukacyjno-szkoleniową.
 3. Prowadzenie badań, ekspertyz oraz analiz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
 4. Prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 5. Organizowanie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki, pomocy i wsparcia.
 6. Udzielanie osobom i rodzinom pomocy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej), psychoterapeutycznej (indywidualnej i grupowej), psychospołecznej, prawnej, socjalnej, zawodowej,  rodzinnej, mediacyjnej.
 7. Organizację szkoleń, kursów, spotkań, konferencji, prelekcji, odczytów, warsztatów i konkursów dla osób społecznie i zawodowo pracujących z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, uzależnionymi, wspóluzależnionymi, rodzinami, dziećmi i młodzieżą.
 8. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, placówek wsparcia dziennego.
 9. Organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, kierowanych do dzieci i młodzieży.
 10. Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 11. Prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży
 12. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 13. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
 14. Współpracę z instytucjami i organizacjami gotowymi do współdziałania na rzecz dzieci i młodzieży.
 15. Prowadzenie badań diagnostycznych m.in. w zakresie zjawiska wykluczenia społecznego, uzależnień, przemocy w rodzinie, funkcjonowania rodziny oraz dzieci i młodzieży w różnych obszarach ich życia.
 16. Organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów, festynów, spotkań i paneli dyskusyjnych.
 17. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, maratonów dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
 18. Prowadzenie konsultacji dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.
 19. Prowadzenie działań profilaktycznych i informacyjnych dla osób i rodzin zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy w rodzinie.
 20. Prowadzenie zajęć korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 21. Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 22. Organizację grup wsparcia.
 23. Wspieranie inicjatyw na rzecz zatrudnienia socjalnego.
 24. Utworzenie i prowadzenie Klubu Abstynenta.
 25. Utworzenie i prowadzenie niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 26. Utworzenie i prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych.
 27. Utworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 28. Utworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 29. Utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 30. Utworzenie i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 31. Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III

 

Działalność w sferze zadań publicznych.

§8

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w sferze zadań publicznych w szczególności w formach:

 1. realizacji zadań publicznych poprzez przyjmowanie zleceń,
 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania, konsultowanie podejmowanych aktów normatywnych,
 3. udział członków stowarzyszenia w zespołach o charakterze doradczych i inicjatywnych.
 4. Zlecanie do realizacji zadań publicznych – może mieć formę:
 5. powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 6. wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie realizacji.

§9

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej.
 2. Zlecanie zadań ze sfery zadań publicznych ma charakter wspierania oraz powierzania zadań, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

 

Rozdział IV

 

Członkowie Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie zrzesza swych członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba dorosła mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem Stowarzyszenia, który zadecyduje o jego przyjęciu.
 3. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru (wybierać i być wybieranym) władz Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w zebraniach, pracach Stowarzyszenia.
 3. Oceniać działalność Stowarzyszenia i przedstawiać swoje postulaty.

§14

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała poparcie finansowe bądź inne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w §13 za wyjątkiem pkt 1.

 

§16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna.
 2. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 3. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w §13 za wyjątkiem pkt 1.
 4. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszenie na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Świadomego działania szkodliwego dla Stowarzyszenia i jego władz – o ustaleniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.
 4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy pomimo pisemnego lub ustnego upomnienia.
 5. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej.
 6. Śmierci członka.

 

§18

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Świadomego działania szkodliwego dla Stowarzyszenia i jego władz – o ustaleniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.
 3. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy pomimo pisemnego lub ustnego upomnienia.
 4. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej.
 5. Śmierci członka.

§19

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utrata osobowości prawnej przez osobę prawną.

 

Rozdział V

 

Władze Stowarzyszenia.

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§21

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej raz w roku.
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia podając tematykę zebrania.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1 – go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalania programu działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 7. Zatwierdzanie wytycznych preliminarz i sprawozdań finansowych.
 8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
 9. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.
 11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

 

§23

 1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
 2. członkowie z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 3. inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków z czynnym prawem wyborczym, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

§24

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z maksymalnie z 5 członków: prezes, zastępcy, sekretarz, skarbnik.
 2. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia większością głosów. Nowo wybranemu Prezesowi przysługuje jako pierwszemu prawo do zgłaszania kandydatur na pozostałych Członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia większością głosów. Ze swojego grona Walne Zgromadzenie wybiera: dwóch zastępców prezesa , skarbnika, sekretarza.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarz i budżetu Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji.
 5. Skreślanie członków Stowarzyszenia z ewidencji zgodnie z § 17, 18 i 19.
 6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 8. Powołanie filii Stowarzyszenia, których zadaniem są działania faktyczne.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 10. Zwołanie Walnego Zebrania.
 11. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.
 12. Prowadzić dokumentację z działalności Stowarzyszenia.
 13. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
 14. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego Zastępcy.

 

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w składzie 3 do 5-cio osobowym: przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz członkowie.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym. Nowo wybranemu Przewodniczącemu przysługuje jako pierwszemu prawo zgłaszania kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, którzy ze swojego grona wybierają: zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowadztwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§27

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedstawienie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej Przez Komisję Rewizyjną.
 5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od Członków Stowarzyszenia.
 6. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. Kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Stowarzyszenia.
 8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§28

 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy sporne na terenie Stowarzyszenia w składzie co najmniej 3 osobowym.
 2. Komisja Rewizyjna może orzekać następujące kary:
 3. upomnienie,
 4. zawieszenie w prawach Członka Stowarzyszenia od 3-ch miesięcy do 1-go roku,
 5. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 6. Decyzję Komisji Rewizyjnej ma prawo zmienić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§29

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą przyjąć nowych członków do swojego składu w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub 3 miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.

§30

Liczba członków przyjętych do władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§31

 

Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

 

§32

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

Rozdział VI

 

Majątek Stowarzyszenia

§33

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Wpływów ze składek członkowskich.
 2. Dochodów z działalności statutowej.
 3. Wpływów z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Stowarzyszenia.
 4. Dotacji i subwencji.
 5. Zapisów i darowizn.

 

§34

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.
 3. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia.

 

§35

 

Do ważności oświadczeń woli, w tym także wszelkich pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy: Prezesa lub jednego z jego Zastępców oraz Skarbnika działających łącznie.

 

§36

Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, jeżeli ich cele Statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

§37

 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

 

§38

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję likwidacyjną.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawo  o stowarzyszeniach.